Polityka Prywatności

Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies, treningów online  lub innych produktów na stronie

Administratorem Strony jest Dorota Strąg

Kontakt pod adresem: Anny Walentynowicz 3/2, 71-294 Szczecin, Polska NIP: 8522648365
kontakt@
strongmama.pl 


Postanowienia Ogólne:

 1. Korzystanie ze Strony, zakupy oraz wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. W większości przypadków sam mi przekazujesz swoje dane. Dzieje się tak, gdy np. kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Cele przetwarzania danych :

 1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez stronę w następującym celu:
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również aktualizacji kupionych dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • obsługa zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dostęp do danych oraz prawo ich usunięcia :

 1. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę  ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 2. Podstawowe uprawnienia  związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo do usunięcia danych ,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Pliki cookies:

 1. Strona na której jesteś  wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym  które mogą być odczytywane przez  system teleinformatyczny strony (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
 3. Niektóre używane przez stronę  cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na  urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich zapamiętywania.

Informacje dodatkowe:

 1. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
 2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności, na poczet których zostały wykorzystane  maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.